عکاس: بهاره صادق پور (لاله)- آموزشگاه عکاسی مداد جادو کرج