عکاس: هنرجو مینا دهقان نیری – آموزشگاه عکاسی مداد جادو کرجدیدگاهتان را بنویسید