عکاس: بهاره صادق پور – آموزشگاه عکاسی مداد جادو کرج