نقاشی کودک کارگاه تخصصی نقاشی کودک در آکادمی مدادجادو با هدف آموزش اصولی نقاشی به خردسالان چهار تا شش سال برگزار میگردد. این دوره زیر نظر دو مربی و با تکنیک های مختلف انجام می شوددیدگاهتان را بنویسید